Overslaan en naar de inhoud gaan

Privacyverklaring voor gebruikers van deze website

AIR LIQUIDE (hierna "AIR LIQUIDE" of “wij") biedt de bezoekers en gebruikers toegang tot deze VitalAire-website op basis van (en vertrouwend op) uw aanvaarding van de volgende voorwaarden.

Intellectueel eigendom

AIR LIQUIDE verleent u hierbij een niet-exclusieve en onoverdraagbare licentie om toegang te krijgen tot deze website, hem te downloaden en te gebruiken, uitsluitend voor uw intern gebruik. Wij hebben het recht om, naar eigen goeddunken, op elk ogenblik alle diensten die in de Website zijn inbegrepen, of een deel ervan, toe te voegen, te schrappen of te wijzigen of om deze licentie op te zeggen. Alle elementen, en met name de configuraties, afbeeldingen en schermen, en alle informatie die verschijnt op of wordt weergegeven door AIR LIQUIDE in samenhang met de inhoud op deze Website, worden beschermd door alle toepasselijke wetten.

AIR LIQUIDE bezit, behoudt zich voor en bewaart alle eigendomsrechten, inclusief de reproductierechten, op deze Website en de elementen ervan. De fabrieksmerken, dienstmerken, handelsnamen, logo's en andere originele verwijzingen, en met name de domeinnaam van AIR LIQUIDE, weergegeven op deze Website, zijn gedeponeerde en niet-gedeponeerde merken van AIR LIQUIDE of van een derde die AIR LIQUIDE het recht heeft gegeven om ze te gebruiken op deze Website. Niets van datgene wat hier is opgenomen, kan worden beschouwd alsof de bezoeker of de gebruiker een of andere licentie of recht heeft gekregen om een van de fabrieksmerken die op de Website staan, te gebruiken zonder schriftelijke toestemming van AIR LIQUIDE of de hierboven bedoelde derde. AIR LIQUIDE en/of zijn derde leveranciers van inhoud blijven eigenaar van de informatie die op deze Website verschijnt, en de gebruiker verwerft geen enkel van de hierboven bedoelde eigendomsrechten door gelijk welk deel van de informatie af te drukken of te downloaden of door de functies van de Website te gebruiken.

Naargelang het u schikt, vermeldt AIR LIQUIDE links naar andere websites en links naar deze Website kunnen worden vermeld op andere websites die al dan niet bekend zijn bij AIR LIQUIDE. AIR LIQUIDE is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites die gelinkt zijn aan deze Website, en deze links impliceren op geen enkele wijze dat AIR LIQUIDE de desbetreffende andere websites aanbeveelt, in licentie heeft, goedkeurt, of op elke andere wijze verbonden is aan deze andere websites, de producten of diensten die er worden beschreven, of hun eigenaars, noch dat AIR LIQUIDE de desbetreffende gelinkte sites gemachtigd heeft om gebruik te maken van elk fabrieksmerk, handelsnaam, logo of ander element, waarvan het fabrieksmerk of de reproductierechten eigendom zijn van AIR LIQUIDE.

Deze gebruiksvoorwaarden vallen onder de Nederlandse wetgeving. Alleen de rechtbank in Rotterdam is territoriaal bevoegd om te oordelen over elke klacht die verband houdt met het gebruik van deze Website.

Privacy Verklaring

Respect voor de privacy en verwerking van de persoonlijke gegevens

Respect voor uw privacy en de veiligheid van de gegevens die op u betrekking hebben, zijn belangrijk voor ons. AIR LIQUIDE dient de privacy van de gebruikers van deze Website te respecteren en te beschermen. Wij verbinden ons ertoe om informatie over onze klanten of andere gebruikers van de Website, die individueel kunnen worden geïdentificeerd, niet opzettelijk te verspreiden onder derden, zonder de voorafgaande goedkeuring van de gebruiker in kwestie.

Deontologie en gebruik van de ingezamelde gegevens

AIR LIQUIDE vraagt slechts bepaalde types van persoonlijke en nominatieve gegevens in het kader van uw gebruik van de Website. Op zeer weinig plaatsen op onze Website, en met name voor de uitvoering van bestellingen en instrumenten voor klantenondersteuning online, vragen wij u om ons inlichtingen te verstrekken waarmee wij uw bezoek aan onze Website kunnen vergemakkelijken, u kunnen helpen op bepaalde punten van technische ondersteuning of een opvolging kunnen verzekeren na uw bezoek. Tenzij de gevraagde informatie noodzakelijk is om uw verzoek uit te voeren, in welk geval u dit zal worden gemeld, staat het u volledig vrij om deze informatie te vermelden. Het is mogelijk dat wij u uw naam, uw e-mailadres, uw telefoonnummer, uw postadres, uw activiteittype, uw klantreferentiegegevens, uw klantennummer, en ook andere persoonlijke gegevens van dezelfde orde vragen, noodzakelijk om u te registreren of in te schrijven voor onze diensten of aanbiedingen.

Zo verwerkt AIR LIQUIDE de persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben en die werden ingezameld in het kader van deze Website, voor de volgende doeleinden:

  • De opvolging van uw inschrijving voor onze diensten of aanbiedingen en de uitvoering van de bestellingen verzekeren
  • Instrumenten voor klantenondersteuning online aanreiken en een opvolging verzekeren in het kader van de technische bijstand
  • Uw kandidatuur verwerken wanneer u zich online kandidaat stelt voor een vacature bij AIR LIQUIDE

AIR LIQUIDE verwerkt ook uw persoonlijke gegevens naar aanleiding van uw contacten en communicaties met AIR LIQUIDE, zoals tijdens uw mailcontacten, uw besprekingen via instrumenten of platformen die door AIR LIQUIDE ter beschikking worden gesteld, of ook in het kader van de virtuele werkruimten en samenwerkingsinstrumenten die door Air Liquide worden gebruikt. Deze verwerkingen moeten de terbeschikkingstelling van die instrumenten mogelijk maken, om een gepast gebruik ervan te verzekeren en te controleren, net zoals de beveiliging van het informaticasysteem en de vertrouwelijkheid van de informatie.

Passieve inzameling van persoonlijke gegevens

Sommige persoonlijke gegevens die worden geregistreerd op onze Server, worden vrijwillig door u verstrekt, wanneer u online formulieren invult, andere worden automatisch ingezameld. Om de navigatie op zijn Website te verbeteren en met het oog op een statistische analyse, zamelt AIR LIQUIDE automatisch bepaalde gegevens in tijdens uw bezoek:

Uw IP-adres: een IP-adres wordt aan uw computer toegekend door uw internetprovider om u toegang te verlenen tot internet

  • De datum en het tijdstip van uw bezoek aan de Website evenals de pagina's die u hebt geraadpleegd
  • Het besturingssysteem van uw computer en de internetbrowser
  • Uw login indien u surft naar rubrieken met beperkte toegang
  • Uw parcours door de websites van de Groep evenals de duur van uw verbinding

Raadpleeg ook onze pagina over Cookies.

Overdrachten van persoonlijke gegevens buiten de Europese Economische Ruimte

Het gebruik van de webconferentiedienst en de terbeschikkingstelling van de communicatie-instrumenten en -platformen impliceert overigens de overdracht van uw persoonlijke gegevens (naam, voornaam, e-mailadres) voor identificatiedoeleinden evenals alle uitgewisselde gegevens (berichten, documenten…) voor hosting en administratieve doeleinden aan dienstverleners die gevestigd zijn in landen die geen lid zijn van de Europese Economische Ruimte, in de Verenigde Staten, waar de wetgeving inzake de bescherming van persoonlijke gegevens verschilt van de wetgeving die van kracht is in de Europese Economische Ruimte.

Wanneer wij uw gegevens doorsturen naar de Verenigde Staten, verwerken wij uw persoonlijke gegevens volgens de bepalingen van de Standaard Contractuele Bepalingen, zoals opgesteld door de Europese Commissie. (beslissing 2010/87/EU)

Vertrouwelijkheid van de ingezamelde gegevens

AIR LIQUIDE gebruikt uw persoonlijke gegevens uitsluitend voor specifieke doeleinden, zoals hierboven beschreven. De gegevens die u ons bezorgt, zullen vertrouwelijk worden behandeld en uitsluitend worden gebruikt in het kader van uw klantrelatie met AIR LIQUIDE en haar aangesloten vennootschappen, en ze zullen aan geen enkele derde worden doorgegeven voor commerciële doeleinden of prospectie.

Rechten betreffende uw persoonlijke gegevens

In overeenstemming met de wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004, “Wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens” en tot wijziging van de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 “ met betrekking tot computers, bestanden en vrijheden”, beschikt u over een recht van toegang tot, wijziging, correctie en schrapping van de persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben. Op uw eenvoudig verzoek zal AIR LIQUIDE de persoonlijke gegevens die u hebt doorgegeven, schrappen of wijzigen. U kunt ook verzet aantekenen tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens, op voorwaarde dat u een legitieme reden daarvoor hebt. Indien u uw persoonlijke gegevens wilt laten wijzigen, corrigeren of schrappen, of als u verzet wilt aantekenen tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens, kunt u uw verzoek indienen:

  • via de post: Air Liquide - Directie Communicatie - 75, quai d’Orsay - 75007 Parijs
  • via mail: webmaster@airliquide.com

Wijzigingen

AIR LIQUIDE behoudt zich het recht voor om deze Verbintenis tot respect voor de privacy op elk ogenblik te wijzigen of aan te vullen. De updates van de Verbintenis tot respect voor de privacy zullen worden gemeld op de homepage van de Website. Alle wijzigingen en aanvullingen die worden aangebracht aan deze Wettelijke Vermeldingen, treden in werking zodra ze gepubliceerd zijn op de Website.