Overslaan en naar de inhoud gaan

Privacyverklaring voor patiënten

1. Over deze Privacyverklaring

Air Liquide Healthcare Nederland BV, met maatschappelijke zetel gevestigd te Archimedeslaan 11, 8218 ME Lelystad (hierna “VitalAire”), biedt therapie begeleiding en zorg aan patiënten in thuiszorg. 

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna “AVG”) is VitalAire een verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. VitalAire is er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens door haar verwerkt worden in overeenstemming met de toepasselijke Nederlandse en Europese wetgeving op de bescherming van persoonsgegevens, zoals de AVG, de uitvoeringswetgeving in Nederland en/of enige andere toepasselijke wet- of regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens. 

Deze Privacyverklaring is van toepassing indien u gebruik maakt van de diensten aangeboden door VitalAire. De Privacyverklaring beschrijft de basis waarop en de doeleinden waarvoor uw persoonsgegevens door VitalAire worden verwerkt, alsook uw rechten en hoe u deze moet uitoefenen. Neem de tijd om deze Privacyverklaring te lezen en te begrijpen. 

2. Persoonsgegevens die VitalAire verzamelt en verwerkt

VitalAire zal alle of enkele van de volgende persoonsgegevens over u verzamelen en verwerken:

2.1 Basiszorg

VitalAire verzamelt de volgende gegevens om contact met u te nemen om de diensten te organiseren en om de basiszorg te kunnen leveren die is voorgeschreven door de arts:

 • Uw naam
 • Uw contactgegevens (e-mail, telefoon, woonplaats) 
 • Uw leeftijd
 • Uw geslacht
 • Naam van uw verzekering
 • Uw ziekenhuis
 • Uw voorschrijvende arts
 • Medische gegevens in verband met jouw therapie (Slaap apnea: zoals AHI en BMI; Diabetes: zoals Hba1c)

2.2 Online dienst

VitalAire verzamelt de volgende gegevens om u haar online telemonitoring dienst aan te bieden in het kader van haar therapie voor slaapapneu:

 • Geleverd apparaat en instellingen van uw apparaat
 • Therapie resultaten:
  • Apneu-Hypopneu Index
  • Uw therapietrouw (dagen van gebruik per week en uren gebruik per dag)
  • Lekken

2.3 Gevorderde zorg

VitalAire verzamelt de volgende gegevens om u haar gevorderde zorg aan te bieden:

 1. In geval van therapie voor slaapapneu
  • Gegevens met betrekking tot uw symptomen en diagnose
  • Somnolentie (Epworth)
  • Uw therapie perceptie
  • Uw mate van motivatie
  • Score van uw levenskwaliteit
  • Uw digitaal gedrag/gewoonten
  • Uw voorkeuren voor contact
  • Uw zelfstandigheid
  • Uw werkstatus
 2. In geval van therapie voor diabetes
  • Wijze van ontdekking VitalAire
  • Lijst van vorige apparaten en reden voor wijziging
  • Leeftijd bij diagnose
  • Datum eerste pomp
  • Huidige GM - FGM (Flash) / CGM (Continu)
  • Type software
  • Tijd tussen ontdekking en installatie pomp
  • Tijd met t:slim pomp
  • Evolutie waargenomen op TIR en bloedglucose
  • Eventuele problemen met apparaat en/of ziekenhuis

2.4 Dienst aanbiedingen marketing

VitalAire verzamelt je toestemming om je te informeren over onze dienst aanbiedingen.

2.5  Tevredenheidsonderzoeken

VitalAire verzamelt de toestemming om deel te nemen aan tevredenheidsonderzoeken voor een continue verbetering van de kwaliteit van haar dienstverlening:

 • Uw gerapporteerde ervaring, welzijn en tevredenheid over onze teams en diensten
 • Eventuele feedback over onze teams en diensten

3. Doeleinden van de gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens kunnen door VitalAire worden opgeslagen en verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Voor de uitvoering van de diensten, waaronder een basis therapie begeleiding, online-service en gevorderde zorg. VitalAire zal uw persoonsgegevens in dit kader gebruiken om contact met u te nemen om de diensten te organiseren, om de therapie bij u thuis te geven en om te zorgen voor de nodige opvolging en rapportering;
 • Voor doeleinden van marketing, tevredenheidsonderzoeken, voor de verbetering van haar dienstverlening en om de toegevoegde waarde van de diensten en aanbiedingen aan te tonen;
 • Om te voldoen aan haar wettelijke en reglementaire verplichtingen en te voldoen aan verzoeken van lokale en buitenlandse regelgevers, regeringen, rechtbanken of in het kader van eventuele rechtszaken.

4. Rechtsgronden van de gegevensverwerking

VitalAire heeft het recht om uw persoonsgegevens te gebruiken voor de bovenstaande doeleinden, op basis van de volgende rechtsgronden:

 • uw toestemming;
 • de noodzaak om uw persoonsgegevens te verwerken in het kader van de uitvoering van de diensten;
 • de noodzaak om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

5. Ontvangers van uw gegevens

Uw persoonsgegevens die verwerkt worden door VitalAire zullen enkel toegankelijk zijn voor een beperkte lijst van ontvangers die hier toegang tot moeten hebben voor de  doeleinden uiteengezet in artikel 3:

 • De AirLiquide Groep en haar filialen;
 • Uw behandelende artsen en ziekenhuizen;
 • Uw ziekteverzekeraar;
 • Door VitalAire geselecteerde dienstverleners voor het leveren van medische hulpmiddelen en verbruiksgoederen en voor het leveren van diensten aan patiënten na kantooruren (bijv. Klantenservice) (alleen naam, adres en contactgegevens, indien van toepassing);
 • Door VitalAire geselecteerde IT-contractanten (ISO 27001 gecertificeerd) die de Air Liquide systemen of applicaties beheren;
 • Fabrikanten van apparaten die VitalAire de medische apparaten en een telemonitoring platform (cloud) leveren (indien u uw toestemming heeft verleend voor telemonitoring). 

6. Doorgifte van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte

De persoonsgegevens die VitalAire van u verzamelt, kunnen worden overgedragen naar en opgeslagen op een bestemming buiten de Europese Economische Ruimte ("EER"), zoals naar filialen of leveranciers van VitalAire buiten de EER.

Wanneer VitalAire uw persoonsgegevens buiten de EER overdraagt, zorgt zij ervoor dat deze worden beschermd op een wijze die in overeenstemming is met die waarop uw persoonsgegevens door haar binnen de EER worden beschermd. Dit kan op verschillende manieren gebeuren:

 • De doorgifte vindt plaats naar een derde land waarvan de Europese Commissie heeft besloten dat het een passend beschermingsniveau waarborgt;
 • De doorgifte vindt plaats naar een derde land dat partij is bij bindende bedrijfsvoorschriften (indien de overdracht binnen de Air Liquide Groep gebeurt); of
 • De doorgifte vindt plaats naar een derde land dat een overeenkomst heeft ondertekend op basis van standaardbepalingen inzake gegevensbescherming en die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd en die hen verplichten uw persoonsgegevens te beschermen.

In andere omstandigheden kan de wet toestaan om uw persoonsgegevens op een andere manier buiten de EER door te geven. In alle gevallen zal VitalAire er echter voor zorgen dat elke overdracht van uw persoonsgegevens in overeenstemming is met de AVG. 

U kunt meer informatie krijgen over de bescherming van uw persoonsgegevens bij doorgifte buiten de EER, inclusief een kopie van de standaardbepalingen inzake gegevensbescherming die VitalAire met de ontvangers van uw persoonsgegevens heeft afgesloten, door contact met VitalAire op te nemen in overeenstemming met artikel 9 hieronder.

7. Bewaring van persoonsgegevens

Voor doeleinden van vigilantie van medische hulpmiddelen en geneesmiddelenbewaking bewaart VitalAire uw persoonsgegevens gedurende een periode van 10 jaar volgend op het einde van de diensten.

8. Uw rechten

U heeft een aantal wettelijke rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die VitalAire over u verzamelt en verwerkt:

 • het recht om van VitalAire de bevestiging te krijgen dat uw persoonsgegevens al dan niet verwerkt worden en, indien dit het geval is, op inzage van deze persoonsgegevens en van verdere informatie aangaande de verwerking van deze persoonsgegevens;
 • wanneer u VitalAire actief toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken;
 • onder bepaalde omstandigheden het recht om bepaalde persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of te verzoeken dat VitalAire deze gegevens aan een derde partij doorgeeft wanneer dit technisch mogelijk is (dit recht geldt alleen voor persoonsgegevens die u aan VitalAire heeft verstrekt);
 • het recht om van VitalAire rectificatie van de persoonsgegevens te verkrijgen die onjuist of onvolledig zijn;
 • het recht om te verzoeken dat VitalAire uw persoonsgegevens in bepaalde omstandigheden wist (er kunnen zich omstandigheden voordoen waarin u vraagt uw persoonsgegevens te wissen, maar dat VitalAire wettelijk gerechtigd is deze te bewaren);
 • het recht om te verzoeken dat VitalAire de verwerking van uw persoonsgegevens in bepaalde omstandigheden beperkt (ook hier kunnen er omstandigheden zijn waarin u vraagt om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, maar VitalAire wettelijk het recht heeft om dat verzoek te weigeren); 
 • het recht om in bepaalde gevallen niet te worden onderworpen aan een volledige automatische beslissing (zonder menselijke tussenkomst); en
 • het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder voor gegevensbescherming (zie hieronder) indien u meent dat de verwerking van uw persoonsgegevens door VitalAire een inbreuk op de AVG uitmaakt.

U kunt meer informatie over uw rechten verkrijgen door contact op te nemen met de Autoriteit Persoonsgegevens:

U kunt uw rechten uitoefenen door contact met VitalAire op te nemen via de gegevens in artikel 9 hieronder.

9. Contactgegevens VitalAire

Indien u meer informatie wenst over de verzameling, het gebruik, de openbaarmaking, de overdracht of de verwerking van uw persoonsgegevens of de uitoefening van een van de hierboven genoemde rechten, kunt u uw vragen, opmerkingen en verzoeken richten aan onze Data Protection Officer via de volgende contactgegevens:

VitalAire Nederland BV

Afdeling Klantcontact

 

Adres: Archimedeslaan 11, 8218 ME Lelystad

E-mail: info.healthcare-nl@airliquide.com